570 từ vựng Academic Word List for IELTS

Nếu bạn đang hoang mang vì không biết kiếm tài liệu về từ vựng ở đâu, nguồn nào thực sự uy tín để bổ sung vốn từ vựng thì đây chính là bài viết dành cho bạn đấy.

Tienganhduhoc.vn đã chọn lọc dựa trên những từ thường xuất hiện trong Writing để gửi đến bạn 570 từ vựng Academic Word List for IELTS ngay sau đây. Hãy cùng nhau theo dõi nhé.

570 Từ vựng IELTS Academic (The Academic Word List)
570 Từ vựng IELTS Academic (The Academic Word List)

I. Bảng khái quát 570 từ vựng Academic Word List for IELTS

570 Từ vựng IELTS Academic (The Academic Word List) là tài liệu bổ sung từ vựng Academic hay về từ vựng được viết bởi Chuyên gia Averil Coxhead, Đại học Victoria ở Wellington, New Zealand. Để nắm được khái quát về cuốn sách, các bạn có thể xem sơ lược ngay sau đây:

HeadwordsOther words in the family.Definition
abandonabandoned, abandoning, abandonment,
abandons,
abandon
abstractabstraction, abstractions, abstractly,
abstracts,
abstract
academyacademia, academic, academically, academics, academies, academy
accessaccessed, accesses, accessibility, accessible, accessing, inaccessibleaccess
accommodateaccommodated, accommodates,
accommodating, accommodation
accommodate
accompanyaccompanied, accompanies, accompaniment,
accompanying, unaccompanied
accompany
accumulateaccumulated, accumulating, accumulation, accumulatesaccumulate
accurateaccuracy, accurately, inaccuracy,
inaccuracies, inaccurate
accurate
achieveachievable, achieved, achievement,
achievements, achieves, achieving
achieve
acknowledgeacknowledged, acknowledges, acknowledging, acknowledgement, acknowledgementsacknowledge
acquireacquired, acquires, acquiring, 
acquisition, acquisitions
acquire
adaptadaptability, adaptable, adaptation, adaptations,
adapted, adapting, adaptive, adapts
adapt
adequateadequacy, adequately, inadequacies,
inadequacy, inadequate, inadequately
adequate
adjacent adjacent
adjustadjusted, adjusting, adjustment, adjustments,
adjusts, readjust, readjusted, readjusting,
readjustment, readjustments, readjusts
adjust
administrateadministrates, administration, administrations,
administrative, administratively, administrator, administrators
administrate
adultadulthood, adultsadult
advocateadvocacy, advocated, advocates, advocatingadvocate
affectaffected, affecting, affective, affectively, affects, unaffectedaffect
aggregateaggregated, aggregates, aggregating, aggregationaggregate
aidaided, aiding, aids, unaidedaid
albeit albeit
allocateallocated, allocates, allocating, allocation,
 allocations
allocate
alteralterable, alteration, alterations, altered, altering,
alternate, alternating, alters, unalterable, unaltered
alter
alternativealternatively, alternativesalternative
ambiguousambiguities, ambiguity, unambiguous,
unambiguously
ambiguous
amendamended, amending, amendment, amendments, amendsamend
analogyanalogies, analogousanalogy
analyseanalysed, analyser, analysers, analyses,
analysing, analysis, analyst, analysts, analytic,
analytical, analytically
analyse
annualannuallyannual
anticipateanticipated, anticipates, anticipating,
anticipation, unanticipated
anticipate
apparentapparentlyapparent
appendappendix, appended, appends, appending,
appendices, appendixes
append
appreciateappreciable, appreciably, appreciated, appreciates,
appreciating, appreciation, unappreciated
appreciate
approachapproachable, approached, approaches,
approaching, unapproachable
approach
appropriateappropriacy, appropriately, appropriateness,
inappropriacy, inappropriate, inappropriately
appropriate
approximateapproximated, approximately, approximates,
approximating, approximation, approximations
approximate
arbitraryarbitrariness, arbitrarilyarbitrary
areaareasarea
aspectaspectsaspect
assembleassembled, assembles, assemblies, assembling, assemblyassemble
assessassessable, assessed, assesses, assessing, assessment,
assessments, reassess, reassessed, reassessing,
reassessment, unassessed
assess
assignassigned, assigning, assignment, assignments, assigns,
reassign, reassigned, reassigning, reassigns,
unassigned
assign
assistassistance, assistant, assistants, assisted, assisting,
assists, unassisted
assist
assumeassumed, assumes, assuming, assumption,
assumptions
assume
assureassurance, assurances, assured, assuredly, assures,
assuring
assure
attachattached, attaches, attaching, attachment,
attachments, unattached
attach
attainattainable, attained, attaining, attainment,
attainments, attains, unattainable
attain
attitudeattitudesattitude
attributeattributable, attributed, attributes, attributing, attributionattribute
authorauthored, authoring, authors, authorshipauthor
authorityauthoritative, authoritiesauthority
automateautomatic, automated, automates,
automating, automatically, automation
automate
availableavailability, unavailableavailable
awareawareness, unawareaware
behalf behalf
benefitbeneficial, beneficiary, beneficiaries,
benefited, benefiting, benefits
benefit
biasbiased, biases, biasing, unbiasedbias
bondbonded, bonding, bondsbond
briefbrevity, briefed, briefing, briefly, briefsbrief
bulkbulkybulk
capablecapabilities, capability, incapablecapable
capacitycapacities, incapacitate, incapacitatedcapacity
categorycategories, categorisation, categorise, categorised,
categorises, categorising, categorizing
category
ceaseceased, ceaseless, ceases, ceasingcease
challengechallenged, challenger, challengers, challenges,
challenging
challenge
channelchannelled, channelling, channelschannel
chapterchapterschapter
chartcharted, charting, charts, unchartedchart
chemicalchemically, chemicalschemical
circumstancecircumstancescircumstance
citecitation, citations, cited, citing, citescite
civil civil
clarifyclarification, clarified, clarifies, clarifying, clarityclarify
classicclassical, classicsclassic
clauseclausesclause
codecoded, codes, codingcode
coherentcoherence, coherently, incoherent, incoherentlycoherent
coincidecoincided, coincides, coinciding, coincidence,
coincidences, coincident, coincidental
coincide
collapsecollapsed, collapses, collapsible, collapsingcollapse
colleaguecolleaguescolleague
commencecommenced, commences, commencement,
commencing, recommences, recommenced,
recommencing
commence
commentcommentaries, commentary, commentator,
commentators, commented, commenting, comments
comment
commissioncommissioned, commissioner, commissioners,
commissioning, commissions
commission
commitcommitment, commitments, commits,
committed, committing
commit
commoditycommoditiescommodity
communicatecommunicable, communicated, communicates,
communicating, communication, communications,
communicative, communicatively, uncommunicative
communicate
communitycommunitiescommunity
compatiblecompatibility, incompatibility, incompatiblecompatible
compensatecompensated, compensates,
compensating, compensation, compensations,
compensatory
compensate
compilecompilation, compilations, compiled,
compiles, compiling
compile
complementcomplementary, complemented, complementing,
complements
complement
complexcomplexities, complexitycomplex
componentcomponentry, componentscomponent
compoundcompounded, compounding, compoundscompound
comprehensivecomprehensivelycomprehensive
comprisecomprised, comprises, comprisingcomprise
computecomputation, computational, computations,
computable, computer, computed, computerised,
computers, computing
compute
conceiveconceivable, conceivably, conceived, conceives,
conceiving, inconceivable, inconceivably
conceive
concentrateconcentrated, concentrates, concentrating, concentrationconcentrate
conceptconception, concepts, conceptual,
conceptualisation, conceptualise, conceptualised,
conceptualises, conceptualising, conceptually
concept
concludeconcluded, concludes, concluding, conclusion,
conclusions, conclusive, conclusively,
inconclusive, inconclusively
conclude
concurrentconcurrentlyconcurrent
conductconducted, conducting, conductsconduct
conferconference, conferences, conferred,
conferring, confers
confer
confineconfined, confines, confining, unconfinedconfine
confirmconfirmation, confirmed, confirming, confirmsconfirm
conflictconflicted, conflicting, conflictsconflict
conformconformable, conformability, conformance,
conformation, conformed, conforming, conformist,
conformists, conformity, conforms, nonconformist,
nonconformists, nonconformity, non-conformist,
non-conformists, non-conformity
conform
consentconsensus, consented, consenting, consentsconsent
consequentconsequence, consequences, consequentlyconsequent
considerableconsiderablyconsiderable
consistconsisted, consistency, consistent, consistently,
consisting, consists, inconsistencies,
inconsistency, inconsistent
consist
constantconstancy, constantly, constants,
inconstancy, inconstantly
constant
constituteconstituencies, constituency, constituent,
constituents, constituted, constitutes, constituting,
constitution, constitutions, constitutional,
constitutionally, constitutive, unconstitutional
constitute
constrainconstrained, constraining, constrains,
constraint, constraints, unconstrained
constrain
constructconstructed, constructing, construction,
constructions, constructive, constructs, reconstruct,
reconstructed, reconstructing, reconstruction,
reconstructs
construct
consultconsultancy, consultant,
consultants, consultation, consultations,
consultative, consulted, consults, consulting
consult
consumeconsumed, consumer, consumers,
consumes, consuming, consumption
consume
contactcontactable, contacted, contacting, contactscontact
contemporarycontemporariescontemporary
contextcontexts, contextual, contextualise,
contextualised, contextualising, uncontextualised
context
contractcontracted, contracting, contractor,
contractors, contracts
contract
contradictcontradicted, contradicting, contradiction,
contradictions, contradictory, contradicts
contradict
contrarycontrarilycontrary
contrastcontrasted, contrasting, contrastive, contrastscontrast
contributecontributed, contributes, contributing,
 contribution, contributions, contributor,
contributors
contribute
controversycontroversies, controversial, controversially,
uncontroversial
controversy
conveneconvention, convenes, convened, convening,
conventional, conventionally, conventions,
unconventional
convene
converseconverselyconverse
convertconversion, conversions, converted, 
convertible, converting, converts
convert
convinceconvinced, convinces, convincing,
convincingly, unconvinced
convince
cooperatecooperated, cooperates, cooperating,
cooperation, cooperative, cooperatively,
co-operate, co-operated, co-operates,
co-operation, co-operative, co-operatively
cooperate
coordinatecoordinated, coordinates,
coordinating, coordination, coordinator,
coordinators, co-ordinate, co-ordinated,
co-ordinates, co-ordinating, co-ordination,
co-ordinator, co-ordinators
coordinat

Ngoài ra, các bạn nên bổ sung thêm từ vựng từ các bài viết liên quan sau:

II. Link tải 570 từ vựng Academic Word List for IELTS miễn phí

Download file tài liệu tại đây nhé:

Hy vọng bài viết trên sẽ hữu ích với các bạn. Và nên nhớ rằng, chỉ học thuộc lòng là chưa đủ, các bạn cần học và sử dụng 570 từ vựng Academic Word List for IELTS khổng lồ này một cách thường xuyên để những từ vựng ấy thành của mình. Để dễ dàng chinh phục mốc điểm tiếng Anh cao hơn nhé. Chúc các bạn thành công!

Chào mừng các bạn đến với "Nơi bàn" về du học.
Tham gia Fanpage Việt Đỉnh để cùng chinh phục giấc mơ du học nhé!

Leave a Comment