Từ vựng tiếng Anh chủ đề môi trường

Môi trường sống luôn là một trong những đề tài gây bức bối hiện nay, nhất là trái đất đang trong trạng thái nóng lên toàn cầu. Vì lý do đó, chủ đề môi trường luôn là một trong những chủ đề thường hay được đề cặp đến trong các bài thi IELTS. Ngày hôm nay, tienganhduhoc.vn sẽ gửi đến các bạn bài viết từ vựng tiếng Anh chủ đề Môi trường. Hãy cùng tìm hiểu nhé!

Từ vựng tiếng Anh chủ đề môi trường
Từ vựng tiếng Anh chủ đề môi trường

Xem thêm bài viết sau:

1. Các danh từ thường gặp chủ đề Môi trường

 1. acid rain /ˈæsɪd reɪn/ mưa a xít 
 2. atmosphere /ˈætməsfɪə/ khí quyển 
 3. biodiversity /ˌbaɪoʊdəˈvərsət̮i/ sự đa dạng sinh học 
 4. carbon footprint /ˈkɑːbən ˈfʊtprɪnt/ dấu chân các-bon 
 5. catastrophe /kəˈtæstrəfi/ thảm họa 
 6. climate /ˈklaɪmət/ khí hậu 
 7. climate change /ˈklaɪmət ʧeɪnʤ/ hiện tượng biến đổi khí hậu 
 8. creature /ˈkriːʧə/ sinh vật 
 9. destruction /dɪsˈtrʌkʃən/ sự phá hủy 
 10. disposal /dɪsˈpəʊzəl/ sự vứt bỏ
 11. desertification /dɪˌzɜːtɪfɪˈkeɪʃən/ quá trình sa mạc hóa 
 12. deforestation /dɪˌfɒrɪˈsteɪʃ(ə)n/ sự phá rừng 
 13. dust /dʌst/ bụi bẩn
 14. earthquake /ˈɜːθkweɪk/ cơn động đất 
 15. ecology /ɪˈkɒləʤi/ sinh thái học 
 16. ecosystem /ˈiːkəʊˌsɪstəm/ hệ sinh thái 
 17. bemission /ɪˈmɪʃən/ sự bốc ra 
 18. alternative energy /ɔːlˈtɜːnətɪv ˈɛnəʤi/ năng lượng thay thế
 19. environment /ɪnˈvaɪrənmənt/ môi trường 
 20. environmentalist /ɪnˌvaɪrənˈmentəlɪst/ nhà môi trường học 
 21. erosion /ɪˈrəʊʒən/ sự xói mòn 
 22. endangered species /ɪnˈdeɪnʤəd ˈspiːʃiːz/ các loài có nguy cơ tuyệt chủng 
 23. exhaust /ɪgˈzɔːst/ khí thải 
 24. fossil fuel /ˈfɒsl fjʊəl/ nhiên liệu hóa thạch 
 25. famine /ˈfæmɪn/ nạn đói 
 26. pesticide /ˈpɛstɪsaɪd/ thuốc trừ sâu 
 27. fertilizer /ˈfɜːtɪlaɪzə/ phân bón 
 28. global warming /ˈgləʊbəl ˈwɔːmɪŋ/ hiện tượng ấm lên toàn cầu 
 29. greenhouse effect /ˈgriːnhaʊs ɪˈfɛkt/ hiệu ứng nhà kính 
 30. industrial waste /ɪnˈdʌstrɪəl weɪst/ chất thải công nghiệp 
 31. natural resources /ˈnæʧrəl rɪˈsɔːsɪz/ tài nguyên thiên nhiên 
 32. oil spill /ɔɪl spɪl/ sự cố tràn dầu 
 33. ozone layer /ˈəʊzəʊn ˈleɪə/ tầng ô-zôn 
 34. pollution /pəˈluːʃən/ sự ô nhiễm 
 35. preservation /ˌprɛzəːˈveɪʃən/ sự bảo tồn 
 36. rainforest /ˈreɪnˌfɒrɪst/ rừng nhiệt đới 
 37. sea level /siː ˈlɛvl/ mực nước biển 
 38. sewage /ˈsjuːɪʤ/ nước thải 
 39. soil /sɔɪl/ đất 
 40. solar power /ˈsəʊlə ˈpaʊə/ năng lượng mặt trời 
 41. solar panel /ˈsəʊlə ˈpænl/ pin mặt trời
 42. urbanization /ˌərbənəˈzeɪʃn/ quá trình đô thị hóa 

Xem thêm bài viết sau:

2. Tính từ chủ đề Môi trường

Tính từ chủ đề Môi trường
Tính từ chủ đề Môi trường
 1. harmful /ˈhɑːmfʊl/ gây hại 
 2. renewable /rɪˈnjuːəbl/ có thể phục hồi 
 3. reusable /riːˈjuːzəbl/ có thể tái sử dụng 
 4. toxic /ˈtɒksɪk/ độc hại 
 5. polluted /pəˈluːtɪd/ bị ô nhiễm 
 6. biodegradable /ˌbaɪəʊdɪˈgreɪdəb(ə)l/ có thể phân hủy
 7. sustainable /səˈsteɪnəbəlbền vững
 8. hazardous /ˈhæzərdəs/ nguy hiểm
 9. organic /ɔrˈgænɪk/ hữu cơ
 10. man-made /mən-meɪd/ nhân tạo
 11. environment friendly /ɪnˈvaɪrənmənt ˈfrɛndlithân thiện với môi trường 

3. Động từ chủ đề Môi trường

 1. contaminate /kənˈtæmɪneɪt/ làm bẩn 
 2. destroy /dɪsˈtrɔɪ/ phá hủy 
 3. die out /daɪ aʊt/ chết dần 
 4. disappear /ˌdɪsəˈpɪə/ biến mất 
 5. dry up /draɪ ʌp/ khô cạn 
 6. dump /dʌmp/ vứt bỏ 
 7. emit /ɪˈmɪt/ bốc ra 
 8. erode /ɪˈrəʊd/ xói mòn 
 9. leak /liːk/ rò rỉ 
 10. threaten /ˈθrɛtn/ đe dọa 
 11. pollute /pəˈluːt/ làm ô nhiễm 
 12. protect /prəˈtɛkt/ bảo vệ 
 13. purify /ˈpjʊərɪfaɪ/ thanh lọc 
 14. recycle /ˌriːˈsaɪkl/ tái chế 
 15. reuse /riːˈjuːz/ tái sử dụng
 16. conserve /kənˈsɜrv/ bảo tồn
 17. clean /klin/ dọn dẹp

Trên đây là bài viết từ vựng tiếng Anh chủ đề môi trường. Hy vọng bài viết này sẽ cung cấp cho các bạn vốn từ vựng đa dạng trong các bài thi IELTS, công việc và đời sống nhé!

Chào mừng các bạn đến với "Nơi bàn" về du học.
Tham gia Fanpage Việt Đỉnh để cùng chinh phục giấc mơ du học nhé!

Leave a Comment