Từ vựng tiếng Anh chủ đề con vật

Trong cuộc sống thường nhật hằng ngày, bạn có thể gặp vô số các loài vật xuất hiện xong quanh mình. Vậy bạn đã bao giờ thắc mắc con vật mà bạn gặp có tên gọi trong tiếng Anh như thế nào chưa? Ngày hôm nay, tienganhduhoc.vn sẽ chia sẻ với các bạn bài viết từ vựng tiếng Anh theo chủ đề Con vật. Hãy cùng tìm hiểu nhé!

Từ vựng tiếng Anh chủ đề con vật
Từ vựng tiếng Anh chủ đề con vật

1. Từ vựng tiếng Anh về động vật – con vật nuôi

 1. Dog /dɒg/: Con chó
 2. Cat /kæt/: Con mèo
 3. Lamb /læm/: Cừu con
 4. Herd of cow /hɜːd ɒv kaʊ/: Đàn bò
 5. Chicken /ˈʧɪkɪn/: Gà
 6. Lock of sheep /lɒk ɒv ʃiːp/: Bầy cừu
 7. Horseshoe /ˈhɔːʃʃuː/: Móng ngựa
 8. Donkey /ˈdɒŋki/: Con lừa
 9. Piglet /ˈpɪglət/: Lợn con
 10. Female /ˈfiːmeɪl/: Giống cái
 11. Male /meɪl/: Giống đực
 12. Horse /hɔːs/: Ngựa
 13. Cuckoo /’kuku/: Chim cu
 14. Dove /dəv/: Bồ câu
 15. Pigeon /’pɪdʒən/: Bồ câu
 16. DuckDuck /dək/: Vịt
 17. Finch /fɪnʧ /: Chim sẻ
 18. Sparrow /spæroʊ/: Chim sẻ
 19. Parrot /pærət/: Con vẹt
 20. Goldfish /’ɡoʊld,fɪʃ/: Cá vàng
 21. Puma – /pjumə/: Con báo

Xem thêm bài viết sau:

2. Từ vựng tiếng Anh về động vật – động vật hoang dã

 1. Bear /beə/: con gấu
 2. Chimpanzee /ˌʧɪmpənˈziː/: con hắc tinh tinh
 3. Elephant /ˈɛlɪfənt/: con voi
 4. Fox /fɒks/: con cáo
 5. Giraffe /ʤɪˈrɑːf/: con hươu cao cổ
 6. Hippopotamus /ˌhɪpəˈpɒtəməs/: con hà mã
 7. Jaguar /ˈʤægjʊə/: con báo đốm
 8. Lion /ˈlaɪən/: con sư tử
 9. Porcupine /ˈpɔːkjʊpaɪn/: con nhím
 10. Raccoon /rəˈkuːn/: con gấu mèo
 11. Rhinoceros /raɪˈnɒsərəs/: con tê giác
 12. Squirrel /ˈskwɪrəl/: con sóc
 13. Mammoth /mæməθ/: Voi ma mút
 14. Mink /mɪŋk/: Con chồn
 15. Puma – /pjumə/: Con báo
 16. Guinea pig: Chuột lang
 17. Hare – /hɜr/: Thỏ rừng
 18. Coyote – /’kɔiout/: Chó sói
 19. Moose /muːs/: Nai sừng tấm {ở phía bắc châu Phi, Âu, Á)
 20. Boar /bɔː/: Lợn hoang (giống đực)
 21. Chipmunk /ˈʧɪpmʌŋk/: Sóc chuột
 22. Lynx /lɪŋks/: Mèo rừng Mĩ
 23. Polar bear /ˈpəʊlə beə/: Gấu bắc cực
 24. Buffalo /ˈbʌfələʊ/: Trâu nước
 25. Beaver /ˈbiːvə/: Con hải ly
 26. Porcupine /ˈpɔːkjʊpaɪn/: Con nhím
 27. Skunk /skʌŋk/: Chồn hôi
 28. Koala bear /kəʊˈɑːlə beə/: Gấu túi

3. Từ vựng tiếng Anh về động vật – con vật dưới nước

 1. Carp /kɑrp/: Cá chép
 2. Cod /kɑd/: Cá tuyết
 3. Crab /kræb/: Cua
 4. Eel /il/: Lươn
 5. Perch /pɜrʧ/: Cá rô
 6. Plaice /pleɪs/: Cá bơn
 7. Ray /reɪ/: Cá đuối
 8. Salmon /sæmən/: Cá hồi
 9. Sawfish /sɑfɪʃ/: Cá cưa
 10. Scallop /skɑləp/: Sò điệp
 11. Shark /ʃɑrk/: Cá mập
 12. Trout /traʊt/: Cá hương
 13. Herring /’heriɳ/: Cá trích
 14. Minnow /’minou/: Cá tuế
 15. Sardine /sɑ:’din/: Cá mòi
 16. Whale /hweɪl/: Cá voi
 17. Clam /klæm/: Con trai
 18. Squid /skwid/: Mực ống
 19. Slug /slʌg/: Sên
 20. Orca /’ɔ:kə/: Cá kình
 21. Seagull /ˈsiːgʌl/: Mòng biển
 22. Octopus /ˈɒktəpəs/: Bạch tuộc
 23. Lobster /ˈlɒbstə/: Tôm hùm
 24. Shellfish /ˈʃɛlfɪʃ/: Ốc
 25. Jellyfish /ˈʤɛlɪfɪʃ/: Con sứa
 26. Killer whale /ˈkɪlə weɪl/: Loại cá voi nhỏ mầu đen trắng
 27. Squid /skwɪd/: Mực ống
 28. Fish fin /fɪʃ fɪn/: Vảy cá
 29. Seal /siːl/: Chó biển
 30. Coral /ˈkɒrəl/: San hô

3. Từ vựng tiếng Anh về động vật – động vật lưỡng cư

 1. Alligator /ˈælɪgeɪtə/: Cá sấu Mỹ
 2. Crocodile /ˈkrɒkədaɪl/: Cá sấu
 3. Toad /təʊd/: Con cóc
 4. Frog /frɒg/: Con ếch
 5. Dinosaurs /ˈdaɪnəʊsɔːz/: Khủng long
 6. Cobra /ˈkəʊbrə/: Rắn hổ mang
 7. Chameleon /kəˈmiːliən/: Tắc kè hoa
 8. Dragon /ˈdrægən/: Con rồng
 9. Turtle /ˈtɜːtl/: Rùa
 10. Lizard /ˈlɪzəd/: Thằn lằn
 11. Snail – /sneil/: Ốc sên

Xem thêm bài viết sau:

4. Từ vựng tiếng Anh về động vật – các loài chim

 1. Owl /aʊl/: Cú mèo
 2. Eagle /ˈiːgl/: Chim đại bàng
 3. Woodpecker /ˈwʊdˌpɛkə/: Chim gõ kiến
 4. Peacock /ˈpiːkɒk/: Con công (trống)
 5. Sparrow /ˈspærəʊ/: Chim sẻ
 6. Heron /ˈhɛrən/: Diệc
 7. Swan /swɒn/: Thiên nga
 8. Falcon /ˈfɔːlkən/: Chim ưng
 9. Ostrich /ˈɒstrɪʧ/: Đà điểu
 10. Nest /nɛst/: Cái tổ
 11. Feather /ˈfɛðə/: Lông vũ
 12. Talon /ˈtælən/: Móng vuốt

5. Từ vựng tiếng Anh về động vật – các loài côn trùng khác

 1. Caterpillar /ˈkætəpɪlə/: Sâu bướm
 2. Praying mantis /ˈpreɪɪŋ ˈmæntɪs/: Bọ ngựa
 3. Honeycomb /ˈhʌnɪkəʊm/: Sáp ong
 4. Tarantulatə /ˈræntjʊlə/: Loại nhện lớn
 5. Parasites /ˈpærəsaɪts/: Ký sinh trùng
 6. Ladybug /ˈleɪdɪbʌg/: Bọ rùa
 7. Mosquitoməs /ˈkiːtəʊ/: Con muỗi
 8. Cockroach /ˈkɒkrəʊʧ/: Con gián
 9. Grasshopper /ˈgrɑːsˌhɒpə/: Châu chấu
 10. Honeycomb /ˈhʌnɪkəʊm/: Sáp ong

6. Các cụm từ vựng tiếng Anh về động vật

 1. Chicken out: rút lui khỏi (vì không dám làm việc gì đó)
  Ví dụ: Yesterday we planned to go skydiving, but Linda chickened out at the last minute. – (Hôm qua chúng tôi tôi định đi nhảy dù, nhưng Linda rút lui vào phút cuối.) 
 2. Duck out: lẻn ra ngoài, trốn tránh việc gì đó
  Ví dụ: 
  Don’t worry, we will come there on time. I can duck out of the class early. – (Đừng lo, chúng ta sẽ đến đúng giờ. Tôi có thể trốn về sớm buổi học hôm nay.) 
  I sent them 3 emails but they keep ducking out of theirour responsibilities by not replying me. – (Tôi đã gửi cho họ 3 email nhưng họ không trả lời và trốn tránh trách nhiệm.) 
 3. Fish for: thu thập (thông tin, ý kiến,…) một cách gián tiếp 
  Ví dụ: 
  She’s always fishing for what people think about her all the time.
  (Cô ta lúc nào cũng cố dò hỏi mọi người nghĩ gì về mình.) 
 4. Fish out: lấy cái gì (ra khỏi cái gì)
  Ví dụ: 
  My father suddenly fished out a 10 dollars from his hat. – (Bố tôi bỗng nhiên lấy được một tờ 10 đô-la từ cái mũ của ông.) 
 5. Pig out: ăn nhiều 
  Ví dụ: Young people today tend to pig out on junk food. – (Giới trẻ ngày nay có xu hướng ăn rất nhiều đồ ăn có hại cho sức khỏe.)
 6. Wolf down: ăn (rất) nhanh 
  Ví dụ: My brother was so hungry that he wolfed down a big-sized hamburger in 30 seconds.  – (Em trai tôi đói đến nỗi ăn một cái hamburger to trong 30 giây.) 
 7. Beaver away: học, làm việc chăm chỉ 
  Beaver” có nghĩa là con hải ly. Loài động vật này nổi tiếng với việc chăm chỉ xây đập nước. Vì thế, từ “beaver away” được dùng để chỉ việc làm việc và học tập chăm chỉ. 
  Ví dụ: 
 8. I beavered away yesterday to prepare for the exam.
  (Tối qua tôi đã học tập chăm chỉ để chuẩn bị cho kỳ thi.) 
 9. Leech off: bám lấy, lợi dụng ai đó để kiếm lợi ích
  “Leech” là con đỉa. Đây là loài vật bám lấy con vật khác, con người để hút máu. 
  Ví dụ: Jessica’s always leeching off other studying to get good marks! – (Jessica lúc nào cũng bám vào người khác để đạt điểm cao!) 
 10. Horse around: đùa giỡn 
  Ví dụ: Stop horsing around with your brother. Leave him alone! – (Ngừng ngay việc đùa giỡn với em trai của con. Để nó yên!) 
 11. Ferret out: tìm ra 
  Ví dụ: You can not hide the truth from everyone forever, someday someone will ferret it out. – (Bạn sẽ chẳng bao giờ che giấu sự thật mãi mãi đâu, ngày nào đó ai đó sẽ phát hiện ra thôi.)

Trên đây là bài viết từ vựng tiếng Anh chủ đề con vật. Hy vọng qua bài viết này sẽ đem đến cho bạn những thông tin thú vị về loại con vật trong tiếng Anh nhé!

Chào mừng các bạn đến với "Nơi bàn" về du học.
Tham gia Fanpage Việt Đỉnh để cùng chinh phục giấc mơ du học nhé!

Leave a Comment